Současnost zámku

Hořický zámek je v současné době sídlem Lesní správy. Lesy České republiky 19. června 2013 oznámily záměr prodat budovu zámku městu Hořice. Lesy České republiky považovaly za korektní jednat nejprve s městem Hořice, a tím upřednostnit nabídku prodeje městu Hořice před ostatními komerčními subjekty. Cena celého zámeckého objektu byla předběžně stanovena na cca 10 mil. Kč. Zastupitelstvo města vzalo nabídku na vědomí a pověřilo své zástupce jednat s Lesy České republiky o prodeji a zároveň nechalo vypracovat architektonickou studii možného využití zámku, včetně finančních nákladů na jeho obnovu a předběžného vyčíslení budoucích provozních nákladů.

Budova zámku je v poměrně dobrém technickém stavu, což bylo prokázáno projektovou dokumentací - stavebně technickým posouzením objektu zpracovaným v roce 2012, ale trpí vlhkostí.

Při zpracování podkladů město vycházelo ze stavebně-historického průzkumu zámku z prosince 1991. Město Hořice dále usilovalo v roce 2015 o zařazení projektu obnovy zámku do společného projektu „Hořice kulturní součástí aglomerace Hradubicka“. Bohužel dotační podpora v rámci tohoto projektu nakonec nebyla možná.

Byla vypracována studie možného využití zámku, vyčísleny náklady na obnovu a v té souvislosti vyčísleny předběžné náklady na budoucí provoz zámku. Studie a náklady byly projednány na informativní schůzce zastupitelstva v červnu 2015.

Dále byla příznivci za pořízení zámku uspořádána 15. října 2015 komentovaná odborná prohlídka celého objektu, na které se sešlo několik stovek našich spoluobčanů. Začátkem prosince 2015 předal PhDr. Jan Tomíček městu Hořice petici s 1317 podpisy (964 podpisů Hořičáků a 353 od občanů z okolních obcí). 24. února 2016 předal PhDr. Jan Tomíček dalších 93 podpisů občanů. 

Dne 29. února 2016 byl na veřejném zasedání zastupitelstva města, po předchozích vystoupeních příznivců i odpůrců koupě zámku z řad zastupitelů a veřejnosti, odhlasován těsnou většinou záměr koupě zámku od Lesů České republiky. Na následně uspořádaném setkání skupiny lidí podporujících koupi zámku bylo rozhodnuto o založení spolku přátel hořického zámku, který by byl partnerem městu Hořice v oblasti obnovy a využití zámku.