Kontrolní komise

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami, provozním řádem a právními předpisy. Kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů. Kontrolní komise má 3 členy a je volena členskou schůzí na 3 roky. Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu na své ustanovující schůzi.

Na ustavující schůzi spolku byli dne 25. dubna 2016 zvoleni tito členové kontrolní komise:

Milan Ertl - předseda kontrolní komise

Bc. Oldřich Kada - člen kontrolní komise

Josef Maťátko - člen kontrolní komise

(Bc. Martina Vostřezová - náhradník)