Chcete být členem spolku?

Pokud uvažujete o členství v našem spolku, přečtěte si informace níže. Rozhodnete-li se stát členem spolku, navštivte Městské muzeum v Hořicích a kontaktujte nejlépe PhDr. Oldřišku Tomíčkovou. U ní také můžete zaplatit členský příspěvek.

Případně nás kontaktujte e-mailem na adrese: zamek.horice@seznam.cz 

Uvítáme mezi sebou aktivní lidi, kteří jsou ochotni konkrétně pomoci :-)

Informace o členství

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výše byla stanovena pro rok 2016 na 200 Kč pro výdělečně činné osoby a na 100 Kč pro studenty a seniory. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3. Práva člena spolku jsou:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

4. Povinnosti člena spolku jsou:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen,
 • platit členské příspěvky.

5. Členství spolku zaniká:

 • předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku; po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit,
 • člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze při závažném nebo opakovaném porušování stanov, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností.